Doložka

V súvislosti s vašou žiadosťou o technickú podporu alebo iný dotaz, radu v súlade s čl. 13 sek. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ EC (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Zbierka zákonov UE.L.2016.119.1 zo dňa 2016.05.04), informujeme, že:

 1. Správcom Vašich osobných údajov je SOLSUM sp.z o.o. so sídlom Świniarsko 821, 33-396 Chełmiec, číslo NIP: 734-351-49-66, KRS: 0000418907, REGON: 122564248
 2. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom poskytnutia technickej podpory, umožnenia Vám využívať naše služby a produkty na základe Vášho súhlasu, t.j. na základe článku 6 ods. 1 lit. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  príjemcami Vašich osobných údajov sú správca a ním poverení zástupcovia správcu na spracovanie osobných údajov.
 3. Vaše údaje môžu byť prenášané nasledujúcim subjektom: nami zamestnané osoby, poskytovatelia hostingových služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia softvéru (najmä CRM a ERP), poskytovatelia telekomunikačných služieb, naši subdodávatelia a subjekty zabezpečujúce právne vymáhanie alebo vymáhanie pohľadávok.
  máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu, vymazanie (v prípadoch uvedených v ustanovení čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) alebo obmedzenie spracovania (v prípadoch uvedených v ustanoveniach článok 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) oddiel 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a na prenos vašich údajov,
  máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním,
  máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa zistí, že spracúvaním Vašich osobných údajov sú porušované ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
  poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak v závislosti od rozsahu technickej podpory alebo inej pomoci, ktorá Vám má byť poskytnutá, môže odmietnutie poskytnutia Vašich osobných údajov znemožniť ich poskytnutie.
 4. Vaše osobné údaje budú spracované do uplynutia premlčacej doby pre prípadné vzájomné nároky medzi vami a nami na plnenie zmluvy medzi nami alebo do uplynutia premlčacej doby pre daňové povinnosti súvisiace so zmluvou medzi nami, podľa toho, ktoré konkrétne údaje bude dlhšia.
Používam cookies. 🡫